KONCERTA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Iegādājoties koncerta biļetes un/vai ienākot vai mēģinot ienākt koncerta teritorijā, tiek pieņemts, ka apmeklētājs ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apņēmies tos ievērot, kā arī piekrīt ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus. 

2. Koncerta laikā filmēšanu un fotografēšanu drīkst veikt tikai rīkotājs vai tā pilnvarotās personas. Iegādājoties biļeti un/vai ienākot koncerta teritorijā apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un/vai filmēts, un, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, visa veida audiovizuālajos ierakstos un visas tiesības uz šādu materiālu un tā izmantošanu pieder rīkotājam vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai. Šādu materiālu rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkā vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos to plašākajā izpratnē bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijas par iepriekš minēto apmeklētājam. 

3. Koncerta teritorijā ir aizliegts veikt jebkādu komercdarbību bez iepriekšēja rakstiska saskaņojuma ar rīkotāju.

4. Koncertā tiks ielaistas tikai personas ar derīgām koncerta biļetēm. Biļetēm ir jāatrodas pie apmeklētāja visu koncerta apmeklējuma laiku. Nespēja uzrādīt biļeti var būt par iemeslu apmeklētāja izraidīšanai no koncerta teritorijas.

5. Biļete var tikt atzīta par nederīgu, ja tā ir bojāta, saplēsta, izmainīta (saķēpāta, saburzīta, aplieta, tai ir noplēsta daļa u.tml.). Noplēšot fiziskās biļetes pasakni tā kļūst nederīga.

6. Rīkotājs var atteikt iekļūšanu koncerta teritorijā, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka uzrādītās biļetes ir pirktas no nepilnvarotiem tirgotājiem vai citiem neatļautiem avotiem, vai, ja tās ir kopētas vai pavairotas kā citādi.

7. Priekšnosacījums iekļūšanai koncerta teritorijā ir personīgo mantu apskate. Tā tiek veikta, lai nodrošinātu apmeklētāju drošību. Kārtības uzturētāji drīkst apskatīt gan apģērbu, gan somas un to saturu, gan citas lietas, kas tiek noteiktas pēc rīkotāja ieskatiem. Personīgi mantu pārbaudi iespējams veikt gan ienākot koncerta teritorijā, gan izejot no tās.

8. Apmeklētājam var atteikt iekļūšanu koncerta teritorijā, ja, pēc rīkotāja domām, viņš ir pārmērīgā reibuma stāvoklī vai var nonākt pārmērīgā alkohola reibuma stāvoklī.

9. Atkārtota ieeja koncerta teritorijā ar iepriekš izmantotu biļeti vai ielūgumu ir kategoriski aizliegta.

10. Apmeklētājam var tikt liegta iekļūšana koncerta teritorijā vai viņš var tikt izraidīts bez jebkādas kompensācijas, ja apmeklētājs atsakās ārpus koncerta teritorijas atstāt 11. punktā minētās aizliegtās lietas vai arī nepiekrīt personīgo mantu apskatei, kā arī tad, ja pamatotā kārtības uzturētāja ieskatā apmeklētāja uzvedība:

10.1. rada riskus savai un citu apmeklētāju veselībai un drošībai;
10.2. ietekmē citu apmeklētāju iespējas netraucēti skatīties koncertu;
10.3. ietekmē koncerta gaitu;
10.4. var bojāt vai bojā koncerta teritorijas vai rīkotāja īpašumu;
10.5. pārkāpj normatīvos aktus;
10.6. pārkāpj šos vai citus noteikumus, kas jāievēro koncerta laikā.
11. Koncerta teritorijā aizliegts ienest: 

11.1. visu veidu ieročus un pašaizsardzības ierīces;
11.2. dūmu sveces, jebkurus sprādzienus imitējošus izstrādājumus, pirotehnikas izstrādājumus;
11.3. ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas vielas;
11.4. viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas; 
11.5. lietussargus;
11.6. aksesuārus ar asām metāla kniedēm un ienākt tādā apģērbā, kas var radīt kaitējumu citiem koncerta apmeklētājiem;
11.7. radioaktīvus materiālus;
11.8. narkotiskās un psihotropās vielas; 
11.9. profesionālo foto un video tehniku (ar noņemamu objektīvu), pašportretu statīvus (selfie sticks);
11.10. lāzeriekārtas;
11.11. lielgabarīta lietas un somas (tilpums lielāks par 5 litriem);
11.12. visu veidu dzērienus un ēdienus (neatkarīgi no iepakojuma);
11.13. lidojošus priekšmetus (radiovadāmus, bezpilota objektus u.c.);
11.14. jebkuru citu objektu, kas, pēc rīkotāja domām, var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem apmeklētājiem vai koncerta norisei.

12. Neskatoties uz 11. punktā minētajiem ierobežojumiem, rīkotājs var noteikt papildu ierobežojumus, kas saistīti ar drošības prasībām vai koncerta mākslinieku pārstāvju pieprasījuma.

13. Koncerta teritorijā aizliegts lietot atribūtiku un transparentus vai izmantot skandēšanu, izsaucienus un žestus, kas izraisa sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu naidu, kā arī norāda uz sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu pārākumu.

14. Koncerta teritorijā aizliegts radīt šķēršļus apmeklētāju un dalībnieku kustībai, rāpties uz norobežojumiem, margām, apgaismes ierīcēm, mastiem, nesošajām konstrukcijām.

15. Koncerta teritorijā aizliegts rīkot jebkādas politiskas akcijas.

16. Koncerta teritorijā aizliegts izmantot tādas apģērba detaļas, priekšmetus un uzvedības metodes, kas aizsedz apmeklētāja seju.

17. Jāievēro, ka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem bērns, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, nakts laikā (no pulksten 22:00 līdz 6:00) nedrīkst atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas.

18. Rīkotājs neuzņemas atbildību par koncerta teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu un citu preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pilnu atbildību par to uzņemas konkrētais preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs.

19. Rīkotājs patur tiesības mainīt koncerta programmu vai uzstāšanās kārtību gadījumā, ja koncertā piedalās vairāk nekā viena grupa vai mākslinieks.

20. Apmeklētājs apzinās, ka koncerta laikā izmantotās skaņu pastiprinošās iekārtas var radīt papildu slodzi dzirdei, kā arī to, ka koncerta laikā var tikt izmantotas gaismu iekārtas ar stroboskopisku efektu.

21. Neatļautu priekšmetu vai jebkādu citu priekšmetu nodošana uzglabāšanai koncertu apkalpojošajam personālam vai kārtības uzturētājiem nav paredzēta un netiks nodrošināta. 


APMEKLĒTĀJU PIENĀKUMI

22.1. Ievērot augstāk aprakstītos noteikumus;

22.2. Gadījumā, ja atskan evakuācijas paziņojums, atstāt koncerta teritoriju pa tuvāko evakuācijas ceļu, sekojot norādēm vai kārtības uzturētāju norādījumiem;
22.3. Nekavējoties ziņot rīkotājiem un/vai kārtības uzturētājiem par aizdomīgiem priekšmetiem, ugunsgrēka un piedūmojuma pazīmēm, likumpārkāpumiem un citiem drošības apdraudējumiem.

APMEKLĒTĀJU ATBILDĪBA
23.1. Koncerta teritorijā apmeklētājs pats ir atbildīgs par savu īpašumu, rīkotājs neuzņemas nekādu atbildību par īpašumu, kas ir nozaudēts, nozagts vai bojāts koncerta laikā;
23.2. Koncerta teritorijā apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli. Rīkotājs neuzņemas atbildību par veselības stāvokļa pasliktināšanos un/vai traumām, kas gūtas koncerta laikā.